پوهنځی زراعت

معرفی پوهنځی زراعت

به اساس پشنهاد موسسه تحصیلات عالی لوګر و فیصله شماره (۳) ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی وزارت محترم تحصیلات عالی، پوهنځي زراعت در دو دیپارتمنت اګرانومی، اقتصاد و توسعه زراعتی منظور ګردید. در سال ۱۳۹۸ ه.ش محصلان برای کسب تحصیلات عالی از طریق امتحان کانکور به آن معرفی ګردیدند. در حال حاضر ۲۲۲ نفر از محصلین که شامل ۲۱۲ نفر پسر و ۱۰ نفر دختر در پوهنځي زراعت در دو دیپارتمنت متذکره مصروف کسب تحصیلات عالی خود هستند که امور تدریسی آنها از جانب ۹ استاد مسلکی به پیش برده میشود.

دیگاه پوهنځی زراعت

پوهنځی زراعت منحیث یک نهاد علمی کشور تلاش دارد تا در تربیه قوای بشری مبتکر، مسلکی، و به اساس تقاضای مارکیت در بخش زراعت سهم فعال داشته باشد.

ماموریت پوهنځی زراعت

پوهنځی زراعت منحیث یک نهاد علمی کشور تلاش دارد تا با درنظرداشت نیازمندی های جامعه، متخصصین زراعت را با روحیه اسلامی و ملی از طریق آموزش نظری، عملی، و تحقیقات علمی به جامعه خود تقدیم نماید.

 کتلاک پوهنځي زرعت

پلان ستراتیژیک پوهنځۍ زراعت

بروشر پوهنځۍ زراعت