پالیسی ها

شماره

 نام پالیسی ها

فایل مربوط پالیسی ها

۱

پا لیسی انصاف و عدالت

برای دانلود کردن فایل اینجا کلیک کنید

۲

پالیسی شکایات

برای دانلود کردن فایل اینجا کلیک کنید

۳

پالیسی اخلاقی

برای دانلود کردن فایل اینجا کلیک کنید

۴

پالیسی آزادی علمی

برای دانلود کردن فایل اینجا کلیک کنید

۵

 

 

۶

 

 

۷

 

 

۸

 

 

۹

 

 

۱۰