عمومی کمیټې

کمیته تضمین کیفیت

کمیته تفرر و ترفیعات و بورسیه

کمیته پلان ستراتيژیک

کمیته نصاب

کمیته تحقیقات علمی

کمیته کاریابی

کمیته نظم و دسپلین و مبارزه علیه فساد اداری

کمیته کاریابی

کمیته سرسبزی

کمیته صحت ورزش

کمیته فعالیت های الکترونیکی

کمیته فرهنگی و نشرات

کمیته تدارکات

کمیته ارشاد و دعوت

کمیته جلب مساعدت ها و امور مالی و حسابی