مدیریت عمومی  امور محصلان

   محترم شیر الله "شارق"  فرزند شیرمحمد  دارای درجه تحصیل لیسانس و  تجربه کاری (۶) ساله  ازطریق  امتحان رقابت آزاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در بست  چهارم مدیریت عمومی استادان و محصلان  موفق و طبق پیشنهاد شماره( 50 ) مؤرخ    23/2/ 1394ریاست مؤسسه تحصیلات عالی لوگر و  حکم شماره(950) مؤرخ  27 /2/1394مقام محترم وزارت تحصیلات  عالی به حیث مدیر عمومی امور محصلان ریاست مؤسسه تحصیلات عالی لوگر تقرر حاصل نمود