مقرري

شماره نام مقرره فایل
1 لیله مقرري از اینجا دانلود نمایید
2 مقرره استقلالیت مالی پوهنتون از اینجا دانلود نمایید
3

مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی

از اینجا دانلود نمایی

4 مقرره آموزش دوره لیسانس از اینجا دانلود نمایید
5 مقرره تنظیم وظایف وزارت تحصیلات عالی از اینجا دانلود نمایید
6   از اینجا دانلود نمایید
7   از اینجا دانلود نمایید