دیپارتمنت تفحص و اکتشاف معادن

تاریخچه دیپارتمنت تفحص و اکتشاف معادن

دیپارتمنت تفحص و اکتشاف معادن منحیث یکی از دیپارتمنت های پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن، موسسه تحصیلات عالی لوگر در سال 1399هـ.ش ایجاد گردیده است. در تشکیل فعلی دیپارتمنت سه کادر علمی (پوهنیار دیپلوم انجنیر بسم الله (جویان)، نامزد پوهنیار انجنیر محمد خالد درمان، نامزد پوهنیار انجنیر فضل الرحمن) ایفای وظیفه می نمایند.

اکنون در دیپارتمنت تفحص و اکتشاف معادن دو صنف درسی (صنف اول، صنف دوم) و به تعداد (50) تن محصل مصروف آموزش بوده که توسط (3) تن استاد تدریس می گردد. علاوه بر آن دو کارمند اداری، دو کارمند خدماتی، انجنیر لابرانت نیز مصروف کار میباشند.

 

دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت تفحص و اکتشاف معادن

دیدگاه:

تثبیت دیپارتمنت تفحص و اکتشاف معادن به حیث یک دیپارتمنت معتبر و برجسته در سطح مؤسسه تحصیلات عالی لوگر و پوهنتون های کشور از طریق تقدیم نمودن انجنیران مسلکی به جامعه.

لرلید:   ټولنې ته د مسلکی انجنیرانو له لارې د کانونو د تفحص او اکتشاف څانګه د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې او د هېواد د پوهنتونونو په کچه د یوې معتبرې او غوره څانګې په حیث ثابتول.

رسالت :

دیپارتمنت تفحص و اکتشاف معادن مانند سایر دیپارتمنت ها در تربیه کادر های انجنیران مسلکی به منظور ارتقای سطح دانش محصلان و سهم گیری فعال آنها در تفحص و اکتشاف معادن جهت ارتقا و رفاه اجتماعی مطابق به نیازمندی های کشور رول ارزنده را بازی می نماید.