تضمین کیفیت

تاریخچه کمیته تضمین کیفیت واعتبار دهی درسطح موسسه تحصیلات عالی لوگر

واحد داخلی تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی لوگر به اساس پلان پنج ساله این موسسه وظایف خویش را طبق لوایح و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی به پیش میبرد. تضمین کیفیت یک نهاد با ارزش در سطح تحصیلات عالی است. هیچ نهادی بخصوص تحصیلات عالی نمیتواند بدون داشتن کیفیت یک نهاد موثر باشد.

این نهاد از سال ۱۳۹۸ ه ش بدین سوً کمیته ارتقاء کیفیت تحت چتر معاونیت علمی ایجاد و جهت بیشبرد هرچه بهتر امور علمی و اداری این مٔوسسه بپردازد.

کمیته های فرعی تضمین کیفیت جهت بهبود و انسجام امور علمی و اداری با هماهنګی کمیته اصلی در سطح پوهنځی ها ایجاد ګردید

معرفی آمریت تضمین کیفیت و اعتبار دهی

آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی ازسال ۱۴۰۱ ه ش  در این موسسه ایجاد ګردید. اعضای کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی به اساس شورای استادان این نهاد تحصیلی از اعضا و مسؤلان کمیته های فرعی پوهنځی ها تعیین ګردیدند.

برنامه های آگاه دهی تضمین کیفیت و اعتباردهی از طریق ورکشاپ ها به سطح مؤسسه صورت میگیرد. تا بتوانند معیار های تضمین کیفیت و اعتباردهی را تطبیق نمایند. آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی طبق پلان بصورت منظم تدویر مینماید.  

تلاش در امر بهبود کیفیت در نهاد تحصیلی .

 ۱-  نظارت از جریان ارزیابی خودی نهاد تحصیلی، پوهنحیها و دیپارتمنتهای فارغ ده .

۲- تهیه گزارش های ارزیابی خودی نهادتحصیلی .

۳- بررسی گزارش ارزیابی خودی پوهنحیها و دیپارتمنتهای فارغ ده .

۴- همکاری با تیم بازنگرها در جریان بازنگری .

۵ - آشنایی کامل با پلان ستراتیژیک ملی تحصیلات عالی، پلان ستراتیژیک موسسه مربوط و اسناد مهم در مورد اعتباردهی و تضمین کیفیت به شمول لایحۀ تضمین کیفیت و اعتباردهی و معیارهای ارزیابی خودی .

۶- ارایۀ مشوره به رییس، معاون علمی نهاد تحصیلی در مورد ارتقای بهبود کیفیت پوهنحیها و خدمات عمومی مانند لابراتوارها، مراکز کمپیوتر، کتابخانهها، عرضه خدمات به محصلان، تحقیق و سایر عرصه های علمی مؤسسه.

۷ - تهیه اسناد مناسب برای کمیتۀ به اساس بازنگری از فعالیتهای علمی و اداری نهاد تحصیلی و ارزیابی خودی هر پوهنحی .

۸- حفظ محرمیت تصامیم مجالس کمیتۀ، بحثها با پوهنحیها، اعضای کادر علمی، محصلان، کارمندان و سایر اعضای مؤسسه .

۹-  برقراری ارتباطات کاری با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی .

۱۰- تهیه گزارش نظارت سالانه، مرور دوره یی برنامه ها و تعقیب از تطبیق پلان عملیاتی مرتبط به آن

بیوگرافی مختصر پوهنمل محمد سردار احمدی آمر تضمین کیفیت و اعتباردهی

>>

 محترم محمد سردار احمدی فرزند حاجی عبدالقادر متولد سال ۱۳۵۷ که سکونت فعلی و اصلی موصوف قریه علی خان کلنگار مرکز ولایت لوگر میباشد، در سال ۱۳۷۴ از لیسه عالی سید نورمحمد شاه مینه کابل فارغ و در سال ۱۳۸۱ از طریق کانکور به پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل موفق گردید.
بعد از فراغت از پوهنځی نامبرده در سال ۱۶ / ۹ / ۱۳۸۶ به نمرات کادری به حیث استاد در پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیا تقرر حاصل نمود. در سال ۱۳۹۰ جهت تحصیلات عالی ماستری در بخش مایکرو بیولوژی عازم کشور قزاقستان گردید که در سال ۱۳۹۳ دوره ماستری خویش را به موفقیت به پایان رسانیده و دو باره به وظیفه استادی خویش در پوهنتون پکتیا برگشت، همچنان به اساس درخواست مؤسسه تحصیلات عالی لوگر و پیشنهاد وزارت محترم تحصیلات عالی و منظوری مقام محترم ریاست جمهوری از تاریخ ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۸ بدینسو به حیث معاون علمی و امور محصلان ، استاد و سرپرست در پوهنځی زراعت این نهاد تحصیلی ایفای وظیفه نمود. بعدآ به اساس پیشنهاد مؤسسه تحصیلات عالی لوگر و منظوری مقام وزارت محترم تحصیلات عالی در سال ۱۴۰۱ ه ش مطابق مورخ ۴ / ۲ / ۱۴۴۴ بصفت آمر تضمین کیفیت و اعتباردهی تقرر حاصل نمود.

لایحه وظایف کمیته تضمین کیفیت پوهنتون ها

لایحه وظایف آمریت تضمین کییفیت و اعتباردهی

جدول کمیته های عمومی  موسسه تحصیلات عالی لوگر