آمریت (PDC)

مرور بر ایجاد و کار کردهای آمریتProfessional Development Center(PDC)

مرکز انکشاف مسلکی(PDC) در مؤسسه تحصیلات عالی لوگر به‌منظور ارتقای ظرفیت منسوبین این نهاد تحصیلی بخصوص اعضای کادرعلمی در بخش‌های نهادینه سازی روش‌های نوین تدریس، تحقیقات علمی، رهبری اکادمیک، بهبود مهارت‌های کارمندان تخنیکی واداری به شمول مدیریت کتابخانه ومراکز تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی در سال ۱۳۹۸در اثر یک تفاهم‌نامه‌ی که میان وزارت تحصیلات عالی و بیست دو نهادتحصیلات عالی افغانستان به امضاه رسیده بود ایجاد گردید.

ریاست تقرر وترفیعات علمی استادان وزارت تحصیلات عالی ذریعه مکتوب شماره ۳۱۸۸/۳۳۶۶ مورخ۲۶/۴/۱۳۹۸ایجاد مرکزانکشاف مسلکی(PDC) را به‌صورت رسمی به مؤسسه تحصیلات عالی لوگر ابلاغ نمود و مطابق این مکتوب، کار ساخت این مرکز از بودیجه بخش علمی وزارت تحصیلات عالی به همکاری شرکت خدماتی لوژستیکی کوبل (Cobble Logistic Service) در سال ۱۳۹۸آغاز و طبق تفاهم‌نامه یاد شده در سال ۱۳۹۹  تکمیل گردید.

مرکزانکشاف مسلکی(PDC) در سال ۱۳۹۹ در تشکیل مؤسسه تحصیلات عالی لوگر دارای بست رسمی و مشخص نبود، بنابر لزوم دید هیئت رهبری و فیصله‌ی شورای استادان این نهاد تحصیلی، محترم پوهنیار محمدشریف سلطانی عضوکادر علمی پوهنځی تعلیم وتربیه به تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ بحیث سر پرست این مرکز از سوی هیئت رهبری معرفی گردیده واین مرکز به‌منظور آغاز فعالیت ها رسماً گشایش یافت. این مرکز تاحال بیشتر از بیست برنامه متنوع آموزشی را به هدف ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی، کارمندان اداری ومحصلان برگزار نموده است.

در سال ۱۴۰۱ از اثر تلاش‌های بی وقفه‌ی هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی لوگر، مرکز انکشاف مسلکی   (PDC) به‌عنوان آمریت(بست سوم) در تشکیل این نهاد تحصیلی اضافه شد. پوهینار محمدشریف سلطانی در اثر پیشنهاد شماره مؤسسه تحصیلات عالی لوگر و حکم شماره ۱۰۷ مورخ ۲/۱/۱۴۴۴  مقام وزارت تحصیلات عالی به حیث آمر مرکز انکشافی مسلکی(PDC) تقرر یافت.

دیدگاه

قرار گرفتن آمریتPDC در جایگاه معتبر علمی به سطح ملی در راستای ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی، کارمندان اداری و محصلان ، از طریق گسترش تحقیقات علمی، روش های نوین تدریس، زبانهای خارجی وپروگرام های کامپیوتر.

مأموریت

آمریتPDC  بوسیله تدویر سمینارها و ورکشاپ های آموزشی  در راستای ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی، کارمندان اداری ومحصلان مؤسسه تحصیلات عالی لوگر،  فعالیت می نماید.

 

دیدگاه ومأموریت آمریتPDC در جلسه مورخ 1400/12/29 شورای استادان مؤسسه تحصیلات عالی لوگر مورد تأیید قرار گرفته و به شماره پروتوکول شماره (11) ثبت می باشد.

لایحه وظایف

         لایحه وظایف

  1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار وسالانه بخش مربوطه غرض رسیدن به اهداف پیشبینی شده.
  2. مدیریت وکنترول روند نیازسنجی آموزشی اعضای کادرعلمی جهت معرفی به برنامه های رتقای ظرفیت.
  3. حصول اطمینان از روند معرفی استادان به پروگرام ها و برنامه های ارتقای ظرفیت طبق پلان و اولویت ها.
  4. سازمان دهی برنامه های ارتقای ظرفیت بصورت یکسان به تمام اعضای کادرعلمی مؤسسه تحصیلی.
  5. جذب حمایت سازمان های داخلی وخارجی جهت تقویه وتمویل برنامه های ارتقای ظرفیت اعضای کادرعلمی.
  6. جستجو وزمینه سازی ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی در پوهنتون های داخلی وخارجی.
  7. اجرای سایر وظایف که درمطابقت به قانون ومقررات نافذه ازطرف مقامات ذیصلاح به وی سپرده میشود.

بیوگرافی  آمرPDC

پوهنیار محمدشریف سلطانی فرزند محمدآصف سلطانی، متولد سال 1367 ه ش، ولسوالی ورس ولایت بامیان است و درسال 1387 تعلیمات ثانوی خویش را در لیسه عالی شنیه تخت به پابه اکمال رسانده ودر سال 1388 باسپری نمودن آزمون سراسری کانکور وبااخذ نمره قبولی در دیپارتمنت فزیک پوهنتون تعلیم وتربیه کابل مصروف فراگیری دروس مقطع لیسانس گردید؛ استاد سلطانی درسال 1391 مقطع تحصیلی لیسانس خویش را موفقانه بپایان رساند.

وی از طریق یک امتحان رقابت آزاد که از طرف وزارت تحصیلات عالی به منظور جذب کادر های علمی، درپوهنتون تعلیم وتربیه کابل راه اندازی شده بود، بااخذ نمره قبولی به تاریخ 16/2/1393 ذریعه حکم شماه (2430) مقام وزارت تحصیلات عالی به صفت نامزد پوهیالی در دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسه تحصلات عالی لوگر تقرر حاصل نمود.

استاد سلطانی درسال 1/7/1396 بااستفاده از یک سیت بورس تحصیلی به منظور فراگیری دوره تحصیلات فوق لیسانس(ماستر) عازم جمهوری اسلامی ایران گردیدکه خوشبختانه به تاریخ 17/12/1398 از رساله ماستری خویش در دانشگاه علم وصنعت تهران دفاع نموده ورسماً مدرک کارشناسی ارشد خویش را در رشته فزیک گرایش حالت جامد بدست آورد. ایشان برعلاوه‌ی فعالیت های تدریسی، به تاریخ 1399/10/15 ازطرف هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی لوگر بحیث سرپرست آمریتPDC معرفی گردیده وبه مدت دوسال برنامه‌های ارتقای ظرفیت این آمریت را به پیش‌برده است.

استاد سلطانی از ثر پیشنهاد شماره 429 مورخ1443/12/26 ریاست مؤسسه تحصیلات عالی لوگر و حکم شماره 107مورخ 1444/1/2 به حیث آمرPDC تقرر حاصل نمود.

 

 

                                            پوهنیارمحمدشریف سلطانی                                                  پوهنیار گل رحمن صابر

                                           آمرPDC                                                                                 معاون علمی وامورمحصلان