اعلان کاریابی!

logu_admin
Thu, Feb 25 2021 11:13 AM
کاریابی

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وسپردن کار به اهل آن در مورد اصلاح اداره سالم غرض تطبیق سیستم جدید رتب ومعاش، مؤسسه تحصیلات عالی لوگر، به تعداد (1) بست رتبه (4) مدیریت عمومی منابع بشری خویش را در معرض اعلان کارمندیابی قرار میدهد، افراد و اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های درخواستی بست متذکره را از مدیریت عمومی منابع بشری مؤسسه تحصیلات عالی لوگر از تاریخ نشر اعلان برای مدت(10) روز کاری بدست آورد.

تاریخ اعلان: 5/12/1399 الی 16/12/1399ختم دوره اعلان.

با احترام

مدیریت عمومی منابع بشری

مؤسسه تحصیلات عالی لوگر